Adopcja ze wskazaniem – co mówi prawo

0
410
Obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza dwie drogi adopcji dziecka. Pierwszą jest tzw. przysposobienie konwencjonalne, które dokonuje się przez ośrodek adopcyjno – opiekuńczy. Ten sposób popierany jest przez większość psychologów i pedagogów, jest też najczęstszy. Drugą drogą jest kontrowersyjne tzw. przysposobienie bezpośrednie, czyli tzw. adopcja ze wskazaniem. W tym przypadku, to matka wskazuje komu oddać dziecko.

Zmiana prawa

W dniu 24 lipca 2015 r. Sejm VII kadencji uchwalił nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją 5 sierpnia 2015 r., a weszła w życie w dniu 18 września 2015 r. i obowiązuje do dziś. Rodzice  Adopcja ze wskazaniem - co mówi prawo Według autorów zmiany w przepisach były niezbędne z tego powodu, że państwo miało mocno ograniczone możliwości ścisłego kontrolowania procesu doboru kandydatów na przyszłych rodziców. Dziecko mogło więc trafić do rodziny, która w rzeczywistości nie spełniała warunków niezbędnych w przypadku adopcji konwencjonalnej. Bardzo często dziecko było po prostu przedmiotem handlu – w internecie można było znaleźć wiele ogłoszeń, w których oferowano oddanie lub adopcję dziecka w zamian za pieniądze.

Nowe zasady

Do momentu zmiany przepisów, adopcja ze wskazaniem, czyli zgoda rodziców dziecka wyrażana w postępowaniu sądowym obejmująca zarówno fakt przysposobienia jak i akceptację wskazanych kandydatów na rodziców, nie była uregulowana w prawie. Obecnie ten rodzaj przysposobienia możliwy jest tylko w odniesieniu do najbliższych krewnych oraz współmałżonków rodziców biologicznych, czyli macochy lub ojczyma dziecka. W pozostałych przypadkach wprawdzie możliwe jest wskazanie rodziców adopcyjnych, ale konieczne jest wtedy pośrednictwo ośrodka adopcyjnego.Rodzice  Adopcja ze wskazaniem - co mówi prawoKonsekwencją takich zapisów jest obowiązek przejścia całej procedury weryfikacyjnej w ośrodku oraz odbycia w nim szkolenia przez kandydatów na rodziców adopcyjnych. Tylko krewni oraz współmałżonkowie rodziców dziecka są zwolnieni z wymienionych obowiązków. Wskazana osoba musi wyrazić przed sądem zgodę na przyjęcie roli rodzica adopcyjnego. Nowela wprowadziła również zasadę, że w każdym przypadku toczącego się postępowania z wniosku o przysposobienie dotyczącego dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego, sąd opiekuńczy zawiadamia prokuratora.

Zmiana w prawie spowodowała więc, że krewni dziecka przechodzą nieco uproszczoną procedurę adopcyjną w stosunku do tej, która muszą przejść pozostali kandydaci wskazani przez matkę.